หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของคก.436

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: คก.436
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Database systems : a practical approach to design, implementation and management : global edition / a practical approach to design, implementation and management : global edition / Connolly, Thomas M. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books QA76.9.D26 C66 2015 พร้อมให้บริการ
Fundamentals of database systems / Elmasri, Ramez, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books QA76.9.D3 E38 2014 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544