หนังสือสำรองของคก.436

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: คก.436
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Database systems : Connolly, Thomas M. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books CPSC QA 2015 645103 พร้อมให้บริการ
Fundamentals of database systems / Elmasri, Ramez, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books CPSC QA 2014 650139 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455