หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของMA111

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: MA111
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • สุพัชระ คงนวน
    • เอื้ออารี บุญเพิ่ม
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1 = Calculus for engineering I / Calculus for engineering I / บุปผา ไกรสัย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA303.2 .บ73 ยืมออก 08/02/2022
แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1 = Calculus for engineering I / Calculus for engineering I / บุปผา ไกรสัย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA303.2 .บ73 ฉ. 2 ยืมออก 31/01/2022 MA111

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544