หนังสือสำรองของMA111

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: MA111
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • สุพัชระ คงนวน
    • บุญเพิ่ม เอื้ออารี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1 = บุปผา ไกรสัย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA303.2 .บ73 พร้อมให้บริการ
แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1 = บุปผา ไกรสัย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA303.2 .บ73 ฉ. 2 ยืมออก 01/03/2019 MA111

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455