หนังสือสำรองของทก.202

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  2. รหัสรายวิชา: ทก.202
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พิพัฒน์ สมภาร
    • ดรุณี ศรีชนะ
    • นิภารัตน์ ศรีธเรศ
    • เที่ยงพิมล แพรว
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
พื้นฐานสัตวศาสตร์ = บุญเสริม ชีวะอิสระกุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QL47.2 .บ725 2542 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ควายในระบบไร่นาไทย. จรัญ จันทลักขณา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF401.ค5 จ4 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
หลักการเลี้ยงสัตว์. สุวิทย์ เฑียรทอง. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF75.2 .ส7 ฉ.5 Withdrawn

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455