หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.203

 1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 2. รหัสรายวิชา: ทก.203
 3. อาจารย์ผู้สอน:
  • เยาวพา จิระเกียรติกุล
  • ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก
  • พิพัฒน์ สมภาร
  • สมชาย ชคตระการ
  • พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์
  • จุรีมาศ วังคีรี
  • พรชัย หาระโคตร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เกษตรกรรมเชิงระบบ : เกษตรกับสิ่งแวดล้อม / เกษตรกับสิ่งแวดล้อม / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S589.7 .ก753 พร้อมให้บริการ
รูปแบบและเทคนิคเกษตรยั่งยืน : องค์ความรู้และประสบการณ์ของเกษตรกรในพื้นที่โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย / องค์ความรู้และประสบการณ์ของเกษตรกรในพื้นที่โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S471.ท9 ร73 ฉ. 1 Withdraw Processing
เกษตรกรที่รัก : มุมมองที่สะท้อนภาพปัญหาเกษตรไทย / ระพี สาคริก, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S471.ท9 ร63 ฉ. 5 ยืมออก 01/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544