หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก 616

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  2. รหัสรายวิชา: ทก 616
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • สมชาย ชคตระการ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
พืชไร่ / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books SB111 .พ62 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
พืชเศรษฐกิจ / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB185 .พ74 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
ระบบเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรและพัฒนาองค์กรชุมชนอย่างยั่งยืน : รายงานการสัมมนา ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น หลักสี่ กรุงเทพฯ 15-17 พฤศจิกายน 2543 / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S471.ท9 ก666 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
เกษตรยั่งยืน : วิถีการเกษตรเพื่ออนาคต ประมวลความรู้และประสบการณ์การเกษตรยั่งยืนจาก 47 ประเทศ / ไรท์เจส, โคน์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books S471.ท9 ร93 2556 พร้อมให้บริการ
การอนุรักษ์ดินและน้ำ (Soil and water conservation). สมเจตน์ จันทวัฒน์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books S625 .ส4 ล.1 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
ระบบการปลูกพืชและการวิจัยพัฒนาระบบการทำฟาร์มสู่ถาวรภาพ ของเกษตรกรรม / อภิพรรณ พุกภักดี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S493 .อ46 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544