หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก 616

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  2. รหัสรายวิชา: ทก 616
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • สมชาย ชคตระการ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
พืชไร่ / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books SB111 .พ62 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
ระบบการผลิตและการสร้างสวนไม้ผลเขตร้อน / กวิศร์ วานิชกุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB359 .ก565 ฉ. 2 Withdraw Processing
พืชเศรษฐกิจ / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB185 .พ74 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
ระบบเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรและพัฒนาองค์กรชุมชนอย่างยั่งยืน : รายงานการสัมมนา ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น หลักสี่ กรุงเทพฯ 15-17 พฤศจิกายน 2543 / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S471.ท9 ก666 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
เกษตรยั่งยืน : วิถีการเกษตรเพื่ออนาคต ประมวลความรู้และประสบการณ์การเกษตรยั่งยืนจาก 47 ประเทศ / ไรท์เจส, โคน์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books S471.ท9 ร93 2556 พร้อมให้บริการ
ธุรกิจการเกษตรเบื้องต้น = Introduction to agribusiness / สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD1434 .ส43 ฉ.1 Withdraw Processing
หลักการตลาดสินค้าเกษตร = Principles of agricultural marketing / สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD9000.5 .ส42 ฉ.1 Withdraw Processing
การอนุรักษ์ดินและน้ำ (Soil and water conservation). สมเจตน์ จันทวัฒน์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books S625 .ส4 ล.1 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
พืชเศรษฐกิจ = Economic crops / ไสว พงษ์เก่า. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB108.ท9 ส95 ล.2 ฉ.1 Withdraw Processing
ระบบการปลูกพืชและการวิจัยพัฒนาระบบการทำฟาร์มสู่ถาวรภาพ ของเกษตรกรรม / อภิพรรณ พุกภักดี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S493 .อ46 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544