หนังสือสำรองของทก.637

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  2. รหัสรายวิชา: ทก.637
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ดรุณี ศรีชนะ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง = เมธา วรรณพัฒน์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF95 .ม73 ฉ.1 Withdraw Processing
Ruminant physiology : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QL737.U5 R868 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455