หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.659

 1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. รหัสรายวิชา: ทก.659
 3. อาจารย์ผู้สอน:
  • นภาพร ยังวิเศษ
  • ศิริวิทย์ บัวเจริญ
  • จุรีมาศ วังคีรี
  • พรชัย หาระโคตร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Principles of instrumental analysis / Skoog, Douglas Arvid, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QD79.I5 S56 1992 C. 2 ยืมออก 31/01/2022
Analytical chemistry for technicians / Kenkel, John V. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QD75.2 .K46 2003 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544