หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก.457

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.457
  4. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
เอ็นไซม์ / พัชรา วีระกะลัส. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QU135 .พ62 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
เอ็นไซม์ทางอาหาร / ปราณี อ่านเปรื่อง, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TP456.อ7 ป46 2543 พร้อมให้บริการ
การจัดการของเสียจากฟาร์มโคนมขนาดเล็กแบบรวมศูนย์และการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ = จิระพันธุ์ เนื่องจากนิล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TD745 .จ64 2553 พร้อมให้บริการ
Enzymes in farm animal nutrition / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF98.E58 E59 ยืมออก 31/01/2019
Enzyme kinetics and mechanism / Cook, Paul F. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QP601.5 .C66 2007 พร้อมให้บริการ
Brewing yeast and fermentation / Boulton, Chris. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TP580 .B68 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305