หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.737

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  2. รหัสรายวิชา: ทก.737
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ดรุณี ศรีชนะ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The mycotoxin factbook : food & feed topics / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QW630.5.M9 W675 ยืมออก 31/01/2022
สารพิษจากเชื้อรา : อะฟลาทอกซิน / อนงค์ บิณฑวิหค. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QW630 .อ322 ฉ. 1 Withdrawn
สารพิษจากเชื้อรา : อะฟลาทอกซิน / อนงค์ บิณฑวิหค. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QW630 .อ322 ฉ. 2 Withdrawn

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544