หนังสือสำรองของทก.458

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.458
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ประภาศรี เทพรักษา
    • นิภารัตน์ ศรีธเรศ
    • อวันวี เพชรคงแก้ว
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์. ชัยณรงค์ คันธพนิต. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TS1955 .ช6 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ / เยาวลักษณ์ สุรพันธพิศิษฐ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TS1970 .ย75 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
Introductory foods / Bennion, Marion, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TX354 .B46 2004 พร้อมให้บริการ
Food science / Potter, Norman N. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TP370 .P48 1995 พร้อมให้บริการ
วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์. ชัยณรงค์ คันธพนิต. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TS1955 .ช6 ฉ.4 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455