หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ กพ 500

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: กพ 500
  4. Instructors:
    • วรรัตน์ ปัตรประกร

No reserves have been selected for this course.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305