หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ AE 285

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  3. รหัสรายวิชา: AE 285
  4. Instructors:
    • สุพิชชา รุ่งโรจน์นิมิตชัย
    • พัชราภรณ์ ฐิติวงศ์เศวต
    • พงศ์ธร ธูปะเตมีย์

No reserves have been selected for this course.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305