หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของAE 285

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  3. รหัสรายวิชา: AE 285
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • สุพิชชา รุ่งโรจน์นิมิตชัย
    • พัชราภรณ์ ฐิติวงศ์เศวต (วุฒิเจริญมงคล)
    • พงศ์ธร ธูปะเตมีย์

ไม่มีรายการหนังสือสำรองที่ถูกเลือกจากรายวิชานี้

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544