หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ RD 700

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  3. รหัสรายวิชา: RD 700
  4. Instructors:
    • ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์
    • ดำรงศักดิ์ รินชุมภู (อาจารย์)
    • สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books HA32 .ก645 2553 ยืมออก 26/02/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305