หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของRD 800

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  3. รหัสรายวิชา: RD 800
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ชัยวัฒน์ ริรัตนพงษ์
    • ดำรงศักดิ์ รินชุมภู
    • สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS for Windows / กัลยา วานิชย์บัญชา. Banned Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA32 .ก645 Lost

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544