หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของRD 473

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  3. รหัสรายวิชา: RD 473
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน
    • วิรุจน์ สมโสภณ
    • สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย / โสภณ พรโชคชัย, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD890.55 .ส94 2555 พร้อมให้บริการ หนังสือมีรอยเปียกน้ำ
วิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน / โสภณ พรโชคชัย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD1389.5.ท9 ส94 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544