หนังสือสำรองของRD 455

 1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 2. รหัสรายวิชา: RD 455
 3. อาจารย์ผู้สอน:
  • จุฬวดี สันทัด (อาจารย์)
  • สิริพร กอบนิธิกุลวงศ์
  • จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ (อาจารย์)
  • ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
  • ดำรงศักดิ์ รินชุมภู (อาจารย์)
  • นภมณี ทรัพย์สุนทรกุล (อาจารย์)
  • พยัพ ภักดีเหลา
  • วิรุจน์ สมโสภณ (อาจารย์)
  • วิญญู อาจรักษา

ไม่มีรายการหนังสือสำรองที่ถูกเลือกจากรายวิชานี้

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455