หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของRD 455

 1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 2. รหัสรายวิชา: RD 455
 3. อาจารย์ผู้สอน:
  • จุฬวดี สันทัด
  • สิริพร กอบนิธิกุลวงศ์
  • จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ (อาจารย์)
  • ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
  • ดำรงศักดิ์ รินชุมภู
  • นภมณี ทรัพย์สุนทรกุล (อาจารย์)
  • พยัพ ภักดีเหลา
  • วิรุจน์ สมโสภณ
  • วิญญู อาจรักษา

ไม่มีรายการหนังสือสำรองที่ถูกเลือกจากรายวิชานี้

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544