หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก. 231/202

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  2. รหัสรายวิชา: ทก. 231/202
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • พิพัฒน์ สมภาร
    • ดรุณี ศรีชนะ
    • นิภารัตน์ ศรีธเรศ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
พื้นฐานสัตวศาสตร์ = Basic animal science / บุญเสริม ชีวะอิสระกุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QL47.2 .บ725 2542 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ควายในระบบไร่นาไทย. จรัญ จันทลักขณา. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books SF401.ค5 จ4 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544