หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก.203

 1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 2. รหัสรายวิชา: ทก.203
 3. Instructors:
  • เยาวพา จิระเกียรติกุล
  • ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก
  • สมชาย ชคตระการ
  • พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์
  • จุรีมาศ วังคีรี
  • พรชัย หาระโคตร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
เกษตรกรรมเชิงระบบ : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S589.7 .ก753 พร้อมให้บริการ
เกษตรอินทรีย์ / ชนวน รัตนวราหะ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S605.5 .ช35 2550 ยืมออก 28/02/2019
รูปแบบและเทคนิคเกษตรยั่งยืน : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S471.ท9 ร73 พร้อมให้บริการ
เกษตรกรที่รัก : ระพี สาคริก, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S471.ท9 ร63 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ภูมิปัญญาพื้นบ้านกับความหลากหลายทางชีวภาพ / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QH75.ก1 ภ74 ฉ. 5 Withdraw Processing
แนะแนวทำกินถิ่นใกล้ตัว / ฉลองชัย จันทร์เพ็ญ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S494.5.น8 ฉ45 ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S471.ท9 ค564 ฉ. 3 Withdraw Processing

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305