หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของST466

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ST466
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • เบญจมาศ ตุลยนิติกุล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Regression analysis by example / Chatterjee, Samprit, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA278.2 .C49 2006 Missing
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ / สุทธิมา ชำนาญเวช. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD30.25 .ส73 2543 ฉ. 9 Withdrawn
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ = QA quantitative analysis / QA quantitative analysis / กัลยา วานิชย์บัญชา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD30.25 .ก644 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
การวิจัยการดำเนินงาน = Operations research / Operations research / วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD20.5 .ว65 2541-42 ล. 2 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ฉบับสมบูรณ์ / สุปัญญา ไชยชาญ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD30.25 .ส734 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ = Quantitative analysis / วันทนีย์ ภูมิภัทราคม. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD30.25 .ว628 2536 ฉ. 7 Withdrawn
Introduction to operations research, Hillier, Frederick Stanton, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books T57.6 .H5 1990 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544