หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของST218

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ST218
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ธีระวัฒน์ สิมมาจันทร์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การวิเคราะห์เชิงสถิติ เล่ม 1. ประชุม สุวัตถี. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HA29.5 .ป42 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
สถิติพื้นฐานสำหรับนักสังคมศาสตร์ : พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ไมโครซอฟท์เอ็กเซล = Fundamental statistics for social scientists using Microsoft Excel / พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ไมโครซอฟท์เอ็กเซล = Fundamental statistics for social scientists using Microsoft Excel / วีนัส พีชวณิชย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA29.5 .ว63 พร้อมให้บริการ
สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์ / วีนัส พีชวณิชย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA40.ส6 ว6 2537 ฉ. 2 Withdrawn
สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น : พร้อมตัวอย่างการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS / สมจิต วัฒนาชยากูล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA29.5 .ส4 2545 ฉ. 5 Withdrawn
Introduction to statistical analysis, Dixon, Wilfrid Joseph, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2555/85853 1983 พร้อมให้บริการ
Basic statistics for the behavioral sciences / Heiman, Gary W. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA29 .H412 1996 พร้อมให้บริการ ราคาเป็นชุด
Fundamentals of behavioral statistics, Runyon, Richard P. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Circulation Counter
General Books HA29 .R8 1976 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544