หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของST422

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ST422
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การอนุมานเชิงสถิติ : ทฤษฎีขั้นต้น / ทฤษฎีขั้นต้น / สุชาดา กีระนันทน์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276 .ส66 2530 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ พิมพ์ปี 2534
Statistical inference / Casella, George, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276 .C27 2002 ยืมออก 05/02/2021
Introduction to the theory of statistics Mood, Alexander McFarlane, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA29 .M57 1974 C. 4 พร้อมให้บริการ
An introduction to mathematical statistics and its applications / Larsen, Richard J., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276 .L28 2006 ยืมออก 05/02/2021
คณิตสถิติศาสตร์ : การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ = Mathematical statistics : statistical hypothesis testing / การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ = Mathematical statistics : statistical hypothesis testing / วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA277 .ว46 2558 พร้อมให้บริการ
การทดสอบสมมติฐาน = Hypothesis testing / Hypothesis testing / วัลลภา กลิ่นสวาท. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA277 .ว588 2550 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ / ประชุม สุวัตถี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276 .ป38 2553 ยืมออก 12/02/2022
Introduction to mathematical statistics / Hogg, Robert V. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276 .H56 2013 ยืมออก 05/02/2021
Probability and statistical inference / Hogg, Robert V., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA273 .H59 2006 พร้อมให้บริการ
Mathematical statistics / Freund, John E., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276 .F72 1992 C. 3 พร้อมให้บริการ
Statistical theory / Lindgren, Bernard William, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276 .L5 1993 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544