หนังสือสำรองของST422

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: ST422
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การอนุมานเชิงสถิติ : สุชาดา กีระนันทน์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276 .ส66 2530 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ พิมพ์ปี 2534
Statistical inference / Casella, George, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276 .C27 2002 ยืมออก 04/03/2019
Introduction to the theory of statistics Mood, Alexander McFarlane, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HA29 .M57 1974 C. 4 พร้อมให้บริการ
An introduction to mathematical statistics and its applications / Larsen, Richard J., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276 .L28 2006 ยืมออก 31/08/2019
คณิตสถิติศาสตร์ : วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books MATH QA 2015 652799 ยืมออก 07/03/2019
การทดสอบสมมติฐาน = วัลลภา กลิ่นสวาท. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books MATH QA 2007 586728 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ / ประชุม สุวัตถี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books MATH QA 2010 623562 พร้อมให้บริการ
Introduction to mathematical statistics / Hogg, Robert V. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276 .H56 2013 พร้อมให้บริการ
Probability and statistical inference / Hogg, Robert V., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA273 .H59 2006 พร้อมให้บริการ
Mathematical statistics / Freund, John E., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276 .F72 1992 C. 3 พร้อมให้บริการ
Statistical theory / Lindgren, Bernard William, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA276 .L5 1993 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455