หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.616

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.616
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • สมชาย ชคตระการ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ระบบเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรและพัฒนาองค์กรชุมชนอย่างยั่งยืน : รายงานการสัมมนา ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น หลักสี่ กรุงเทพฯ 15-17 พฤศจิกายน 2543 / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S471.ท9 ก666 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
พืชไร่ / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB111 .พ62 2537 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
เกษตรยั่งยืน : วิถีการเกษตรเพื่ออนาคต ประมวลความรู้และประสบการณ์การเกษตรยั่งยืนจาก 47 ประเทศ / ไรท์เจส, โคน์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books S471.ท9 ร93 2556 พร้อมให้บริการ
การเกษตรไทย อู่ข้าวอู่น้ำข้ามสหัสวรรษ / ฟาลวีย์, เจ. ลินด์ซีย์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S471.ท9 ฟ645 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544