หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของFD 211

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  3. รหัสรายวิชา: FD 211
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ประภาศรี เทพรักษา
    • เปี่ยมสุข สุวรรณกูฏ
    • ภูมินาถ ชื่นชมรัตน์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Official methods of analysis of AOAC International. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S587 .O35 2000 V. 1 Withdraw Processing
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร = Food science and technology / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TP370 .ว63 2552 พร้อมให้บริการ
คู่มือความปลอดภัยของอาหาร (ฉบับกระเป๋า) / สุมณฑา วัฒนสินธุ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QW85 .ส743 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
จุลชีววิทยาทางอาหาร = Food microbiology / Food microbiology / สุมณฑา วัฒนสินธุ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QW85 .ส7435 ฉ. 2 ยืมออก 24/10/2021

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544