หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของFD 211

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  3. รหัสรายวิชา: FD 211
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ประภาศรี เทพรักษา
    • เปี่ยมสุข สุวรรณกูฏ
    • ภูมินาถ ชื่นชมรัตน์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร = Food science and technology / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TP370 .ว63 2552 พร้อมให้บริการ
คู่มือความปลอดภัยของอาหาร (ฉบับกระเป๋า) / สุมณฑา วัฒนสินธุ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QW85 .ส743 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
จุลชีววิทยาทางอาหาร = Food microbiology / Food microbiology / สุมณฑา วัฒนสินธุ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QW85 .ส7435 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544