หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ FD 211

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  3. รหัสรายวิชา: FD 211
  4. Instructors:
    • ประภาศรี เทพรักษา
    • เปี่ยมสุข สุวรรณกูฏ
    • ภูมินาถ ชื่นชมรัตน์,นาย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Official methods of analysis of AOAC International. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S587 .O35 2000 V. 1 พร้อมให้บริการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร = Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TP370 .ว63 2552 พร้อมให้บริการ
คู่มือความปลอดภัยของอาหาร (ฉบับกระเป๋า) / สุมณฑา วัฒนสินธุ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QW85 .ส743 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
จุลชีววิทยาทางอาหาร = สุมณฑา วัฒนสินธุ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QW85 .ส7435 ฉ. 2 ยืมออก 26/02/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305