หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.486

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  2. รหัสรายวิชา: ทก.486
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • สมชาย ชคตระการ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ส่งเสริมการเกษตร / บุญธรรม จิตต์อนันต์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S544 .บ73 ฉ.4 Withdrawn
การนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรและการสร้างผู้นำเกษตรกร (Sumpervision in agricultural extension and training of farmer leaders). Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
General Books 2555/23531 ล.2 ยืมออก 18/05/2023
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร (Foundations of agricultural extension). Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
General Books 2555/17603 ล.1 ยืมออก 18/05/2023
ส่งเสริมการเกษตร / บุญธรรม จิตต์อนันต์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S544 .บ73 ฉ.6 Withdrawn

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544