หนังสือสำรองของทก.486

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  2. รหัสรายวิชา: ทก.486
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • สมชาย ชคตระการ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ส่งเสริมการเกษตร / บุญธรรม จิตต์อนันต์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S544 .บ73 ฉ.4 Withdraw Processing
การนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรและการสร้างผู้นำเกษตรกร Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
General Books 2555/23531 ล.2 ยืมออก 18/05/2023
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
General Books 2555/17603 ล.1 ยืมออก 18/05/2023
ส่งเสริมการเกษตร / บุญธรรม จิตต์อนันต์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S544 .บ73 ฉ.6 Withdraw Processing
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
Book Bank 2556/3340 ล.2 ฉ.2 Withdrawn

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455