หนังสือสำรองของคพ 681

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  3. รหัสรายวิชา: คพ 681
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • เด่นดวง ประดับสุวรรณ (อาจารย์ ดร.)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Languages and machines : Sudkamp, Thomas A. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA267.3 .S83 2006 Withdraw Processing

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455