หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของคพ 681

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  3. รหัสรายวิชา: คพ 681
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • เด่นดวง ประดับสุวรรณ (อาจารย์ ดร.)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Languages and machines : an introduction to the theory of computer science / Sudkamp, Thomas A. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA267.3 .S83 2006 Withdraw Processing

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544