หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ วค 381

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  2. รหัสรายวิชา: วค 381
  3. Instructors:
    • ธนิทธิ์ พิพัฒน์พันธุ์ (อาจารย์)

No reserves have been selected for this course.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305