หนังสือสำรองของUP 603

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 603
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The global city : Sassen, Saskia, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books FIN HG 2001 427207 พร้อมให้บริการ
Justice and the politics of difference / Young, Iris Marion, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JC578 .Y68 C. 2 ยืมออก 31/08/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455