หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก.471

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.471
  4. Instructors:
    • เยาวพา จิระเกียรติกุล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Plant tissue culture : Bhojwani, S. S. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK725 .B48 1996 พร้อมให้บริการ
เทคโนโลยีชีวภาพของพืชปลูก / สมปอง เตชะโต. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB106.ท7 ส45 ฉ.1 Withdraw Processing
Plant tissue culture : Smith, Roberta H. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK725 .S64 2000 ยืมออก 31/08/2019
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช / อรดี สหวัชรินทร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK725 .อ43 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช = ประศาสตร์ เกื้อมณี, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK725 .ป46 ฉ.2 ยืมออก 22/02/2019
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช : รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK725 .ร63 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305