หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ TQF3

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ
  2. รหัสรายวิชา: TQF3
  3. Instructors:
    • นวลักษณ์ ทองจับ

No reserves have been selected for this course.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305