หนังสือสำรองของST447

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ
  2. รหัสรายวิชา: ST447
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • รัตนา เลิศสุวรรณศรี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Actuarial mathematics / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HG8781 .A26 พร้อมให้บริการ
The mathematics of life insurance; Menge, Walter Otto, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HG8781 .M4 พร้อมให้บริการ
The mathematics of life insurance; Menge, Walter Otto, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HG8781 .M4 C. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455