หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ PE240

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
  2. รหัสรายวิชา: PE240
  3. Instructors:
    • สร้อยมาศ รุ่งมณี (อาจารย์) รุ่งมณี
    • จิราวุธ สุปัญญา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
The spirit level : Wilkinson, Richard G. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books SOCY HM 2010 664778 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305