หนังสือสำรองของME 758

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: ME 758
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Advanced mechanics of materials / Boresi, Arthur Peter, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA405 .B67 1993 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455