หนังสือสำรองของME 220

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: ME 220
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Vector mechanics for engineers : Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books TA350 .B42 2016 V. 2 พร้อมให้บริการ
Engineering mechanics : Hibbeler, R. C. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA352 .H53 1998 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455