หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก.748

 1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
 2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์
 3. รหัสรายวิชา: ทก.748
 4. Instructors:
  • สุเพชร จิรขจรกุล
  • นิภารัตน์ ศรีธเรศ
  • ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน (อาจารย์ )
  • เรวัตร ใจสุทธิ
  • เที่ยงพิมล แพรว

No reserves have been selected for this course.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305