หนังสือสำรองของCE 476

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: CE 476
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • สุนิสา สมิทธากร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Groundwater hydrology. Todd, David Keith, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GB1003 .T6 1980 C.2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455