หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของAC 422

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการบัญชี
  3. รหัสรายวิชา: AC 422
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • สมชาย สุภัทรกุล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การวิเคราะห์งบการเงิน = Financial statement analysis / Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HF5681.ง3 ก653 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
การวิเคราะห์งบการเงิน = Financial statement analysis / Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HF5681.ง3 ก653 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
ASEAN and the institutionalization of East Asia / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ6009.E18 A84 2012 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544