หนังสือสำรองของทก.487

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.487
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • จุรีมาศ วังคีรี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
แมลงที่พบในผลิตผลเกษตรและการป้องกันกำจัด / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB931 .ม84 ฉ. 2 ยืมออก 31/08/2019
โรคและแมลง : พิสุทธิ์ เอกอำนวย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB950 .พ653 2553 ยืมออก 31/08/2019
Entomology and pest management / Pedigo, Larry P. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB931 .P43 2009 ยืมออก 31/08/2019
Entomology and pest management / Pedigo, Larry P., Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
Book Bank 2555/95073 Withdrawn
Entomology and pest management / Pedigo, Larry P., Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2555/95112 Withdrawn
เคล็ดลับการขยายพันธุ์พืชเป็นอาชีพ / วัลลภ พรหมทอง. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB119 .ว65 ฉ. 4 Withdraw Processing
หลักวิชาพืชสวน / สัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB318 .ส64 ล.1 ฉ.3 Withdraw Processing
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช = คำนูณ กาญจนภูมิ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK725 .ค637 ฉ. 2 ยืมออก 27/02/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455