หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ EM 500

 1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 2. รหัสรายวิชา: EM 500
 3. Instructors:
  • แคทลียา ปัทมพรหม
  • วรรัตน์ ปัตรประกร
  • มาลี สันติคุณาภรณ์
  • ไพรัช อุศุภรัตน์
  • ภณิดา ซ้ายขวัญ

No reserves have been selected for this course.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305