หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของกก.628

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: กก.628
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • อรประภา อนุกูลประเสริฐ (น.ส.)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
พันธุกรรมข้าว : บทบาทการอนุรักษ์และพัฒนาโดยชุมชน / ฐิรวุฒิ เสนาคำ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB191.ข6 ฐ65 ฉ.4 Withdraw Processing
เศรษฐกิจแห่งความสุขและการแบ่งปันว่าด้วยเกษตรกรรมยั่งยืนและชุมชน / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S471.ท9 ศ74 พร้อมให้บริการ
ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ = Organic farming business / Organic farming business / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S605.5 .ธ74 2550 Withdraw Processing
เกษตรธรรมชาติประยุกต์ : หลักการ แนวคิด เทคนิคปฏิบัติในประเทศไทย / หลักการ แนวคิด เทคนิคปฏิบัติในประเทศไทย / อานัฐ ตันโช. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S471.ท9 อ625 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544