หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ กก.641

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: กก.641
  4. Instructors:
    • อรประภา อนุกูลประเสริฐ (น.ส.)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
เกษตรธรรมชาติประยุกต์ : อานัฐ ตันโช. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S471.ท9 อ625 ฉ. 1 ยืมออก 31/01/2019
เกษตรยั่งยืน / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S471.ท9 ก75 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
เกษตรกรรมยั่งยืน : นันทิยา หุตานุวัตร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S471.ท9 น625 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books H62.5 .ส7 2526 ฉ.19 พร้อมให้บริการ
ขบวนการเกษตรกรรมยั่งยืนในสังคมไทยและการเมืองของงานเขียนเกษตรกรรมยั่งยืน / อนุสรณ์ อุณโณ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S471.ท9 อ37 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305