หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของกก.706

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: กก.706
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร = [Product development in agro-industry] / [Product development in agro-industry] / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books MANUF TS 2012 645082 Withdrawn
อาหารเพื่อมนุษยชาติ / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books TX353 .อ5875 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การถนอมอาหาร / พรพล รมย์นุกูล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TX601 .พ434 2545 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร = Food processing technology / Food processing technology / วิไล รังสาดทอง. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TP370.5 .ว649 2546 ฉ. 3 ยืมออก 31/01/2022
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร = Food processing technology / วิไล รังสาดทอง. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TP370.5 .ว649 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544