หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก.682

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  2. รหัสรายวิชา: ทก.682
  3. Instructors:
    • ดรุณี ศรีชนะ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books T11 .ก613 ฉ. 8 Withdraw Processing
คัมภีร์การวิจัยและการเผยแพร่สู่นานาชาติ / จรัญ จันทลักขณา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Q180.ก1 จ46 2551 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305