หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของBA 203

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  2. รหัสรายวิชา: BA 203
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • กฤษณ์ ปัทมะโรจน์
    • พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Quantitative analysis for management : global edition / global edition / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books T56 .R46 2015 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544