หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ BA 203

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  2. รหัสรายวิชา: BA 203
  3. Instructors:
    • กฤษณ์ ปัทมะโรจน์
    • พาณุวงศ์ คัมภิรารักษ์
    • เอกรินทร์ ยลระบิล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Quantitative analysis for management : Reserve Book (3 Days) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Circulation Counter
Reserve Books TECH T 2015 643320 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305