หนังสือสำรองของMK 201

 1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 2. รหัสรายวิชา: MK 201
 3. อาจารย์ผู้สอน:
  • ภิญรดา ธรากุลวัฒนา (อภิรดี เมธารมณ์)
  • วิทวัส รุ่งเรืองผล
  • กฤษฎารัตน์ วัฒนสุวรรณ
  • อรทัย เลิศวรรณวิทย์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Principles of marketing / Kotler, Philip. Reserve Book (3 Days) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Circulation Counter
Reserve Books COMM HF 2016 657717 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455