หนังสือสำรองของAC 202

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  2. รหัสรายวิชา: AC 202
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • มนวิกา ผดุงสิทธิ์
    • สมชาย ศุภธาดา
    • ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Managerial accounting / Garrison, Ray H. Reserve Book (3 Days) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Circulation Counter
Reserve Books COMM HF 2015 626017 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455