หนังสือสำรองของAC 318

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  2. รหัสรายวิชา: AC 318
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ไพลิน ตรงเมธีรัตน์
    • วัฒนี ศิริทัตสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Accounting information systems / Hall, James A., Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books COMM HF 2016 662539 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455