หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของFN 311

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  2. รหัสรายวิชา: FN 311
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • อบรม เชาวน์เลิศ
    • เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์
    • ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Financial management : theory and practice / theory and practice / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HG4026 .F497 2014 ยืมออก 09/02/2022
Financial management : theory and practice / theory and practice / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HG4026 .F497 2014 ยืมออก 20/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544