หนังสือสำรองของFN 311

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  2. รหัสรายวิชา: FN 311
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • อบรม เชาวน์เลิศ
    • เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์
    • ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Financial management : Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HG4026 .F497 2014 พร้อมให้บริการ
Financial management : Reserve Book (Permanent) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Circulation Counter
Reserve Books FIN HG 2014 647483 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455