หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ MK 311

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  2. รหัสรายวิชา: MK 311
  3. Instructors:
    • กฤษฎารัตน์ วัฒนสุวรรณ
    • สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Consumer behavior : Solomon, Michael R. Reserve Book (3 Days) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Circulation Counter
Reserve Books COMM HF 2015 643327 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305