หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของMK 311

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  2. รหัสรายวิชา: MK 311
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • กฤษฎารัตน์ วัฒนสุวรรณ
    • สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Consumer behavior : buying, having, and being : global edition / buying, having, and being : global edition / Solomon, Michael R. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.32 .S65 2015 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544