หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ MK 318

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  2. รหัสรายวิชา: MK 318
  3. Instructors:
    • ปณิธาน จันทองจีน
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Marketing channels : Rosenbloom, Bert. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books COMM HF 2013 629811 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305