หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ FN 211

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  2. รหัสรายวิชา: FN 211
  3. Instructors:
    • สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ
    • ทวีศักดิ์(สิปปภาส) พรสุขสว่าง ผศ. ดร.
    • สักกาคม มณีนพ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
The economics of money, banking and financial markets / Mishkin, Frederic S. Reserve Book (1 Day) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Circulation Counter
Reserve Books HG173 .M57 2013 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305